3493 NW 167 Street
Miami Gardens, Florida 33056

tel: 614 571 4518
tel: 740 802 2571

Business Hours
Mon-Sat 10-6
SUN 12-5